Videos about Base, China

ChengDu Pandas 成都潘达

Panda Kindergarten - ChengDu Panda Base, SiChuan province

[video v=yrQXni43-sM][video v=pndVX8u9mtI][video v=BO0XfudIU3Y][video v=fx3RUDTbNxI][video v=KNLU412WHnw][video v=BLoK0fQT3xk]
       
   

Keyword / tag search :

   
Return to main China travel and Chinese culture videos home page